مواد شیمیایی کاغذسازی - فروش آمونیوم پرسولفات صنعتی

آخرین مقالات

تاثیر آمونیوم پرسولفات در صنعت چوب و کاغذ

تاثیر آمونیوم پرسولفات در صنعت چوب و کاغذ

آمونیوم پرسولفات چوب

تاثیر آمونیوم پرسولفات در صنعت چوب و کاغذ – مقاله گردآوری شده

ساختار چوب

جلبکها که دارای پلی ساکاریدهای ساختاری حاوی واحدهای مانوز و زایلوز هستند، در ساخت کاغذ اهمیت صنعتی ندارند. آمونیوم پرسولفات چوب ، پلی ساکاریدهای غیر ساختاری از نظر شیمیایی بسیار پیچیده اند و نقش آنها در دیواره های سلولی گیاهان هنوز

به خوبی شناخته نشده است.
در چوب و گونه های دیگر گیاهی سلولز به صورت ميكروفيبريلها وجود دارد که به صورت لایه های موازی آرایش یافته اند و با جهت یابیهای مختلف نسبت به محور سلول قرار دارند در انواع مختلف جلبکهای سبز، دو نوع عمده از جهت یابی میکروفیبریلها دیده میشود که به صورت مارپیچهای سطحی و عمیق در اطراف سلول آرایش یافته اند در گیاهان عالیتر مثل چوبها، دیواره سلولی از لایه های مختلف میکروفیبریلهای سلولزی تشکیل شده است که در درون شبکه ای از همه سلولزها و در مراحل بعدی رشد سلولی، در درون شبکه ای از لیگنین قرار دارند. دو نوع اصلی چوب یعنی پهن برگان و سوزنی برگان برای ساخت کاغذ مصرف می شود. سوزنی برگان عمدتاً به دلیل طول بلند الیاف و پهن برگان با وجود طول ،کوتاه به دلیل ایفای نقش مهم در کمک به بهبود شکل پذیری کاغذ مورد استفاده هستند
-آمونیوم-پرسولفات-بر-الیاف-سلولزی-5
دو اصطلاح سخت چوب پهن برگ و نرم چوب (سوزنی برگ) بخوبی تعریف نشده است و دلالت بر خصوصیات فیزیکی چوب ندارد. بعضی از سخت چوب ها نسبتاً نرم هستند و بعضی از نرم چوب ها ممکن است نسبتاً سخت باشند آمونیوم پرسولفات چوب. تعریف دقیق این چوبها تعریف گیاه شناسانه آنها است. بازدانگان (نرم چوبها گونه هایی هستند که دانه در آنها در محیط باز قرار دارد و از نظر تکامل قدیمی تر و در نتیجه از نظر ساختار ساده تر از نهاندانگان سخت چوبها هستند آمونیوم پرسولفات چوب که در آنها دانه در محیط بسته قرار دارد دو اصطلاح مخروطیان (نرم چوبها يا بازدانگان و پهن برگان سخت چوبها یا (نهاندانگان نیز مورد استفاده است. ساختارهای تشریحی پهن برگان و سوزنی برگان کاملاً متفاوت است. این تفاوت در چوب ها نیز اختلاف زیادی با همدیگر دارند (شکل (۲۲) عکس ارائه شده در شکل ۲-۱ قابل تشخیص است آمونیوم پرسولفات چوب. سلولهای غالب هر کدام از این چوب ها نیز اختلاف زیادی با همدیگر دارند.
 
در سوزنی برگان تراکئیدها سلول اصلی محسوب می شوند که اغلب به اشتباه آنها را فیبر مینامند. تراکئیدها بیش از ۹۰٪ از حجم اکثر سوزنی برگان را تشکیل میدهند آمونیوم پرسولفات چوب و مهمترین سلولهای سوزنی برگان در ساخت کاغذ محسوب می شوند. متوسط طول آنها معمولاً بین دو تا چهار میلیمتر و نسبت طول به قطر آنها ۱۰۰ به یک است اما در توزیع طول تراکئیدها پراکندگی زیادی وجود میلیمتر دارند (جدول (۱۲) دارد. به طوریکه بعضی از آنها طولی کمتر از ۱ میلیمتر و بعضی بیشتر از ۵ حفره سلولی چندین برابر پهنتر از ضخامت دیواره سلولی است. همچنین بین چوب بهاره سلولهای حاصل در مراحل اولیه فصل رشد و چوب تابستانه (سلولهای حاصل در مراحل پایانی فصل (رشد اختلاف وجود دارد آمونیوم پرسولفات چوب . در مقایسه با چوب تابستانه معمولاً تراکئیدهای چـوب بـهاره دارای ضخامت دیواره نازکتر و قطر بیشترند علاوه بر تراکئیدها تعداد کمی سلولهای چوبی کمتر از ۱۰ نیز وجود دارد. سلولهای پره چوبی سلولهایی باریک و کوتاه (معمولاً دارای طول کمتر از mm) بوده و در حین عملیات غربال و تمیز سازی خمیرهای شیمیایی حذف میشوند آمونیوم پرسولفات چوب اما در خمیرهای مکانیکی وجود دارند. همچنین مقداری سلولهای اپیتلیال در سوزنی برگان وجود دارد که اطراف کانالهای رزینی را پوشانده اند کانالهای رزینی که ممکن است تا ۰mm قطر داشته باشند، دارای مقدار زیادی رزین اند که راجع به شیمی آنـهـا بـعـداً در همین فصل توضیح داده خواهد شدآمونیوم پرسولفات چوب .
در پهن برگان حدود ۵۰٪ از حجم چوب را تراکئیدها تشکیل میدهند که تا حد زیادی کوتاه تر از تراکئیدهای سوزنی برگان هستند و از ۰٫۵ تا ۳ میلیمتر طول دارند. قطر متوسط آنها حدود mm و پهنای بسیار کم آنها در حدود ۲۰am است. علاوه بر این سلولها باید به عناصر آوندی که سلولهایی بزرگ و خالی اند اشاره کرد که اندازه آنها تا حد زیادی متغیر است. این عناصر سلولهایی هستند پهن با دیواره های عرضی و با طول بسیار بلند چند سانتی متر) و نقش کانالهای انتقال شیره های گیاهی را در مسیرهای تقریباً مستقیم بر عهده دارند. در بعضی از گونه ها ۵۰ تا ۶۰ درصد از حجم چوب را آوندها تشکیل میدهند، اما معمولاً مقدار آنها از نظر وزنی کمتر از ۱۰٪ استآمونیوم پرسولفات چوب . سلولهای چوبی و پارانشیمها نیز در چوبهای پهن برگان وجود دارند. سلولهای چوبی سلولهایی به شکل راست کوش با دیواره نازک اند که عمود بر الیاف چوبی رشد .کنند این الیاف ممکن است ۵ تا ۳۵ درصد از حجم چوب را تشکیل دهند.
-آمونیوم-پرسولفات-بر-الیاف-سلولزی-5

تاثیر بر چوب سوزنی برگان

در سلولهای کامل شده سوزنی برگان چهار لایه قابل تشخیص است که شامل دیواره اولیه سلول و سه لایه از دیواره ثانویه سلول آمونیوم پرسولفات چوب میباشد (بیرونی میانی و درونی که گاهی لایه های S S و S خوانده میشود دیواره اولیه سلول، غشاء نازکی است که پروتوپلاست سلولی را در حین تقسیم سلول و مراحل بعدی رشد سلول پوشش میدهد. در حین توسعه سلول این لایه عمدتاً شامل آب است اما دارای میزانی از مواد جامد سلولزی به شکل میکروفیبریلهای غیر متراکم و تا حدودی تنیده در یکدیگر .است با افزایش طول سلول این میکروفیبریلها توانایی نسبی حرکت نسبت به همدیگر را پیدا میکنند. اعتقاد بر این است که میکروفیبریلها به صورت متقاطع نسبت به هم قرار گرفته اند، اما علت درازتر شدن سلول بر اثر جابه جایی طولی بخوبی روشن نیست. دیواره ثانویه سلول در ناحیه درونی دیواره اولیه تشکیل شده آمونیوم پرسولفات چوب و شامل یک سری لایه است که بسیار نظم یافته تر از دیواره اولیه سلول قرار گرفته اند. نمایش اجمالی از ساختار دیواره های اولیه و ثانویه سلول تراکئیدهای چوبی سوزنی برگان شکل ۲-۳ آمده است.
در لایه خارجی دیواره ثانویه (S) از نظر ضخامت مشابه دیواره اولیه و شامل چهار تا شش لایه است که در جهتهای مخالف هم در اطراف محور طولی تراکئیدها استقرار دارند حجم عمده دیواره ثانویه را لایه میانی دیواره ثانویه (S) تشکیل میدهد که ضخامت آن کمتر از am در چوب بهاره تا بیشتر از ۵um در چوب تابستانه متغیر است میکروفیبریلهای این بخش از دیواره سلول نسبت به محور سلول دارای زاویه ای معادل ۲۰۰-۱۰ هستند آمونیوم پرسولفات چوب . لایه درونی دیواره ثانویه (S) که گاهی اوقات به لایه سوم نیز معروف است همیشه توسعه یافته نیست و اهمیت زیادی نیز ندارد
جهت گیری میکروفیبریلها در درون لایه S اثر زیادی روی خصوصیات مکانیکی الیاف مثل مدول کشسانی دارد در مجموع زوایای کوچکتر ميکروفیبریلها در لایه نسبت به محور سلول سبب سفتی بیشتر الیاف و مقاومت بیشتر الیاف به خزش بر اثر تنش محوری میگردد ارتباط بین خصوصیات مکانیکی یک فیبر پنبه مدول) کشسانی و میزان کشیدگی در نقطه شکست و جهت یابی فیبریلی میکروفیبریلها در دیواره های مختلف لایه های سلول به وسیلهٔ زاویه اشعه X در شکل ۲-۴ آمده است. نحوه آرایش مولکولی مولکولهای سلولز در ارتباط با میکروفیبریلها و کل دیواره سلولی در شکل آمده است.
-آمونیوم-پرسولفات-بر-الیاف-سلولزی-5

آمونیوم پرسولفات بر چوب پهن برگان

اگرچه میزان درختان پهن برگ در جهان دو برابر درختان سوزنی برگ است پهن برگان تنها ۲۵ درصد از خمیر مورد نیاز برای ساخت کاغذ آمونیوم پرسولفات چوب را تأمین میکنند دلیل این امر وجود گونه های مختلف در جنگلهای پهن برگ و نیازمندیهای مختلف شیمیایی برای تهیه خمیر کاغذ از این چوبها است. همچنین چوب موجود در تنه اصلی درختان پهن برگ معمولاً بخش کوچکی از کل تنه درخت را نسبت به سوزنی برگان تشکیل میدهد افزون بر این الیاف پهن برگان کوتاهتر و   دیواره ضخیم تر از الیاف سوزنی برگان بوده و دارای مقادیر بیشتری همی سلولز نسبت به تراکئید های سوزنی برگان هستند. در نتیجه الیاف پهن برگان ضعیف ترند و بر خواص مقاومتی محصول کاغذ اثر می گذارند و همچنین به دلیل وجود عناصر ها اوندی بازده تولید الیاف نسبتاً کم است.
ترکیب شیمیایی کاغذ ترکیب شیمیایی کاغذ تا حد زیادی آمونیوم پرسولفات چوب بستگی به تیمارهای شیمیایی اعمال شده روی چوب برای تولید خمیر دارد زمانی که خمیر تحت تأثیر تیمار شیمیایی قرار نگیرد یا این تأثیر کم باشد مانند خمیر مخصوص تولید کاغذ روزنامه، ترکیب شیمیایی کاغذ بسیار شبیه به ترکیب چوب طبیعی است. با وجود این در کاغذهائی که از نظر شیمیایی لیگنین زدایی شده باشند، ترکیب شیمیایی کاغذ خیلی تغییر خواهد کرد ترکیبات طبیعی چوب اولیه پهن برگان و سوزنی برگان و خمیرهای شیمیایی حاصل از آنها در جدول ۲-۲ آمده است.
در مجموع تیمارهای شیمیایی سبب کاهش درصد لیگنین، همی سلولزها و مواد استخراجی و افزایش سلولز میگردد شیمی این فرایندها به تفصیل در فصل ۳ آمده است. شیمی هر یک از این مواد به طور خلاصه در زیر بیان شده است.

اثرگذاری آمونیوم پرسولفات بر سلولز

سلولز مهمترین ترکیب ساختاری دیواره های سلول است و بعد از حذف لیگنین و انواع دیگر مواد استخراجی نیز مهمترین ترکیب ساختاری کاغذ محسوب می شود آمونیوم پرسولفات چوب از نظر شیمیایی سلولز یک پلیمر خطی دارای ساختمان میکروفیبریلی شبه بلوری متشکل از واحدهای -DB گلوکوپیرانوزی با اتصالات (۱۴) گلیکوزیدی است همچون بسیاری از پلی ساکاریدها، سلولز پلیمری بسپاشیده با وزن مولکولی زیاد است بسته به نوع منبع سلولزی، درجه پلیمریزاسیون سلولز از ۱۰۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ متفاوت است. سلولز ۱۰۰٪ بلوری شناخته نشده است اما ساختمان سلولز دارای یک بخش بلوری و یک بخش غیر بلوری یا بی شکل است (شکل ۲-۶).
درجه بلورینگی بستگی به منشاء سلولز دارد سلولز پنبه و انواع جلبکها مانند والونیا دارای درجه بلورینگی بسیار بالایی است در حالی که سلولز چوب درجه بلورینگی پایینتری دارد سلولز به وسیلهٔ باکتریها نیز تولید میگردد که البته به عنوان منابع سلولزی برای تولید کاغذ کاربردی ندارند. بهترین مثال در ایــن زمینه سلولز تولید شده به وسیلهٔ باکتری استوباکتر گزیلینوم است که سلولزی به صورت غشاء کوچک در اطراف سلول باکتری تولید میکند اما به نظر میرسد این سلولز مانند سلولز موجود در گیاهان نقش ساختاری ایفا نمیکند بیوژنز سلولز در استوباکتر بسیار مطالعه شده و نشان میدهد که روند شکل گیری سلولز در باکتریها مشابه گیاهان است که در آنها سلولز از واحدهای D-UDP گلوکز از راه بیوسنتز تولید شده و باکتری قادر است واحدهای گلوکزی را به زنجیر در حال رشد پلیمر اضافه نماید شکل (۷۲) زنجیرهای پلی ساکاریدی بعد از بیوسنتز به صورت بلوری آرایش مییابند آمونیوم پرسولفات چوب جزئیات ساختار مولکولی و بلوری سلولز در فصل ۴ آمده است.
همی سلولزها
همی سلولزها گروهی از پلی ساکاریدهای غیر ساختاری با وزن مولکولی کم و اغلب ناهمگن هستند که ارتباطی با سلولز نداشته و از راه بیوسنتز متفاوتی   تولید می شوند نام هنری سلولوز ها نشان دهنده ارتباط یا نزدیکی آنها به سلول نیست نقش حمید لولایی ها در دیواره سلول به خوبی شناخته شده نیست اما وزن مولکولی خیلی کم آنها نمی تواند همه سلول ها را به عنوان یک پلیمر ساختاری مطرح کند (درجه پلیمریزاسیون آنها بیش از ۱۵۰ تا ۲۰۰ است) تحقیقات نظری در خمیر
این زمینه نشان میدهد که همی سلولزها ممکن است نقشی در انتقال آب داشته باشند همی سلولزها معمولاً از واحدهای مونومری هگزوزی مثل D گلوکوپیرانوز -D مانوپیرانوز و -D- گالاکتوپیرانوز و واحدهای پنتوزی مثل D زایلوپیرانوز و – آرابینوفورانوز تشکیل شده اند مقادیر کمی از D- گلوکورونیک اسید یا – گالاکتورونیک اسید و مشتقات -۴- متیل دار شده آنها نیز در ساختمان همی سلولزها وجود دارد و واحدهای مونوساکاریدی مولکولهای همی سلولزها نیز تا حدودی استیل دار شده.اند مطابق اطلاعات جدول ۲-۲، بخش قابل توجهی از همی سلولزها حتی بعد از لیگنین زدایی شیمیایی، در کاغذ باقی می مانند. مهمترین همی سلولز موجود در سوزنی برگان گالاکتوگلوکومانان است که حدود ۲۰ از وزن خشک چوب را تشکیل می دهد. زنجیر اصلی این همی سلولز از پیوندهای (۱۴) D گلوکوپیرانوز و 8-D- مانوپیرانوز تشکیل شده و واحدهای -Da گالاکتوپیرانوز به صورت زنجیرهای جانبی یکطرفه با پیوندهای (۱۶) به زنجیر اصلی ارتباط دارند آمونیوم پرسولفات چوب . میزان واحدهای گالاکتوز در زنجیر جانبی بسته به منبع چوبی متفاوت بوده و نسبت گالاکتوز به گلوکز به مانوز از حدود ۱:۱:۴ره تا حدود ۱:۱:۳ متغیر است. به علاوه این همی سلولز تا حدودی استیل دار شده است. آرابینوزایلن (۴-۱- متیل گلوکورونو دومین همی سلولز مهم در سوزنی برگان محسوب می شود که حدود ۱۰-۵ درصد از وزن خشک چوب را تشکیل میدهد. این همی سلولز از واحدهای -DB زایلوپیرانوز با اتصالهای (۱۴) تشکیل شده است که در موقعیت C توسط L آرابینوفورانوز و در موقعیت CY با D- گلوکورونیک اسید استخلاف شده است نسبت این واحدها حدود ۲ واحد به ازای هر ۱۰ واحد زایلوز است.
مقادیر کمی از انواع دیگر همی سلولزها نیز در پهن برگان وجود دارد. به طور خاص چوب ملز دارای مقادیر زیادی همی سلولز آرابینو گالاکتان است در صورتی که در گونه های دیگر چوبی مقدار این همی سلولز ناچیز است. همی سلولز مشترک در بین همه گونه های پهن برگان گلوکورونو زایلان است که اسکلت اصلی آن از -DB زایلوپیرانوز با پیوندهای (۱۴) تشکیل شده است و واحدهای -۴- متیل -Da گلوکورونیک اسید با پیوندهای (۱۲) به صورت جانبی با زنجیر اصلی ارتباط دارند به علاوه اغلب واحدهای زایلوزی در موقعیتهای C و C دارای واحدهای استیل هستند. گلوکورونو زایلان رگان معمولاً بین ۱۵ تا ۳۰ درصد از وزن خشک چوب را تشکیل می دهد. پین برد همچنین پهن برگان دارای مقدار کمی از همی سلولز گلوکومانان به مقدار ۲ الی ۵ درصد وزن چوب هستند. ساختار این گلوکومانانها در پهن برگان بسیار شبیه به ساختار گلوکومانان سوزنی برگان و متشکل از واحدهای D-B- گلوکوپیرانوز و -DR مانوپیرانوز با اتصالات (۱۴) میباشد بسته به گونه چوبی، نسبت گلوکوز به مانوز بین ۲:۱ تا ۱:۱ تغییر میکـ کند. همی سلولزها در محیط اسیدی نسبت به سلولز بسیار آسانتر هیدرولیز می شوند، اما پایداری آنها در محیط قلیایی بیشتر است. اثرات مثبت همی سلولزها روی خصوصیات خمیر و کاغذ امری کاملاً پذیرفته شده است اگرچه دلایل این امر بخوبی شناخته شده نیست برای مثال، مقاومت کششی کاغذ با میزان همی سلولزهای آن ارتباط مستقیمی دارد نظریه هایی وجود دارد که بر مبنای آنها همی سلولزها در حین عملیات تهیه خمیر و پالایش مکانیکی روی سطوح الیاف جذب شده و به نظر میرسد که به پیوند بین الیاف کمک میکنند. همچنین، به دلیل طبیعت غیر بلوری و آبدوست همی سلولزها، آنها ممکن است در افزایش و اکشیدگی الیاف و همچنین انعطاف پذیری الیاف تر در حین شکل پذیری ورق کاغذ نقش داشته باشند. همی سلولزها در محیط قلیایی محلول اند و با استخراج قلیایی می توان به راحتی آنها را از سلولز جداسازی کرد با وجود این این عمل تنها زمانی ممکن است که الیاف چوبی قبلاً لیگنین زدایی شده باشند آمونیوم پرسولفات چوب زیرا همی سلولزها دارای پیوندهای کووالانسی با لیگنین هستند ممکن است این انتظار وجود داشته باشد که عملیات انحلال و حذف همی سلولزها را بتوان در حین خمیرسازی قلیایی انجام داد اما عملاً این امکان وجود ندارد در حین پخت قلیایی چوب، گلوکورونوز ایلان در مراحل اولیه پخت حل میشود، اما در مراحل بعدی پخت روی سطوح الیاف و احتمالاً در درون دیواره های سلولی رسوب میکند. علت این امر تا حدود زیادی ناشی از کاهش انحلال پذیری همی سلولزهای حل شده و ته نشینی آنها به دلیل افت قلیائیت مایع پخت و ناشی از مصرف آن در حین پخت و همچنین تغییرات ساختمانی همی سلولزها مانند حذف گروههای استیل و اسیدی است که سبب افزایش مقاومت همی سلولزها به انحلال در برابر قلیا می.گردد به این دلیل همی سلولز خمیرهای قلیایی (کرافت) بیشتر از خمیرهای اسیدی (سولفیت) است (جدول) ۲-(۲) این ته نشینی مجدد ممکن است عاملی مؤثر در مقاومت بیشتر خمیر کرافت نسبت به خمیرهای سولفیت باشد. اما این تنها دلیل نیست و راجع به این موضوع در فصل ۳ شرح بیشتری
داده شده است.

تاثیر بر لیگنین

لیگنین پلیمری آروماتیک با ساختاری بسیار پیچیده است. تقریباً کلیه خصوصیات لیگنین در کاربردهای کاغذسازی نقش منفی دارند و کاغذهای با کیفیت خوب از الیافی ساخته میشود که تقریباً عاری از لیگنین هستند. لیگنین شکننده شدن کاغذ می شود و به دلیل اکسایش نوری و تشکیل گروههای افزایش زردی و تیرگی کاغذ می.شود. کاغذ روزنامه مثال خوبی در این زمینه است و به طور کلی کلیه خمیرهای مکانیکی که در آنها مقدار زیادی لیگنین وجود دارد چنین اثرهایی را نشان میدهند.

-آمونیوم-پرسولفات-بر-الیاف-سلولزی-5

استفاده از آمونیوم پرسولفات در رزین ها و مواد استخراجی

چوب حاوی مقدار کمی کمتر از (۵٪ از ترکیباتی است که توسط حلالهای آلی مثل اتانول یا دی کلرومتان قابل استخراج هستند میزان این ترکیبات در پهن برگان و سوزنی برگان و در بین گونه های مختلف متفاوت است. اگرچه چوبی این ترکیبات ممکن است در حین فرایندهای شیمیایی تهیه خمیر کاغذ حذف شوند اما همیشه مقداری از آنها در کاغذ باقی میماند. ترکیب شیمیایی این مواد بسیار متغیر است و شامل آلکانها ،الکلها اسیدهای چرب اشباع شده یا اشباع نشده استرهای گلیسرول ،مومها، اسیدهای رزینی، ترپنها و ترکیبات فنولی هستند میزان باقیمانده این ترکیبات در خمیر و کاغذ بستگی به فرایند تهیه خمیر مورد استفاده دارد در مجموع ترکیبات اسیدی مثل اسیدهای چرب و رزینی در محیط قلیایی به راحتی از طریق تبدیل شدن به نمکهای محلول مربوطه حل میگردند اما در خمیرسازی ،اسیدی این ترکیبات به راحتی قابل حل و خارج سازی نیستند. چندین محصول فرعی مفید در عملیات خمیرسازی از مواد استخراجی قابل استحصال است که مهمترین آنها شامل تربانتین و روغن تال است. تربانتین مخلوطی از هیدروکربنهای دو حلقه ای با فرمول عمومی CH است که ترکیبات عمده آن و 3 پینن است (شکل ۲-۸). این ترکیبها به صورت محصولات فرعی فرار با بازده ۵-۴ لیتر به ازای هر تن چوب (کاج) قابل استحصال بوده و به عنوان حلال بوده و به عنوان حلال مورد استفاده اند. روغن تال عمدتاً از اسیدهای رزینی به همراه حدود ۱۰ ترکیبات خنثی تشکیل شده است. این اسیدها از نظر ساختمانی ایزومرهای اسید آبیتیک هستند (شکل ۹-۲) و به عنوان افزودنی شیمیایی و مواد آهارزنی در تهیه کاغذ مصرف می شوند.

Views: 1

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.

مقالات مرتبط

درباره ما

شرکت نسیم تجارت ، متخصص در خرید و فروش آمونیوم پرسولفات ، پتاسیم پرسولفات و سدیم پرسولفات در گریدهای صنعتی و بهداشتی می باشد.

با خرید آمونیوم پرسولفات صنعتی از ما، تجربه دریافت مواد شیمیایی ممقرون و بصرفه و با کیفیت را از دست ندهید!

فروش آمونیوم پرسولفات صنعتی

خرید آمونیوم پرسولفات صنعتی ساخت کشور ترکیه و چین و مطابق با استانداردهای روز جهانی را به ما بسپارید . شرکت بازرگانی نسیم تجارت با بیش از 15 سال تجربه ، نیاز صنعت شما به انواع پرسولفات ها را به بهترین شکل ممکن برطرف خواهد ساخت .

© تمامی حقوق وبسایت متعلق به تیم طراحی وبسایت نسیم تجارت میباشد

فروش آمونیوم پرسولفات صنعتی ، تخصص ماست.